10 తరువాతి సంఖ్యలపై చెత్త కోణం

అంకెల గురించి తెలియని వారు ఉండరు. తొమ్మిది తరువాత వచ్చే సంఖ్యని పది అని ఎవ్వరికీ చెప్పనక్కర్లేదు. కాకపోతే, ఇక్కడ వచ్చిన చిక్కల్లా ఆ తరువాత వచ్చే సంఖ్య గురించే.. 11 మఱియు 12 వదిలేసి తరువాత వచ్చే అంకెలను తలచుకుంటే, అవి చక్కగా

పది + మూడు = పదమూడు

పది + నాలుగు = పద్నాలుగు

వగైరా వగరా అంటూ సాగి పోకుండా సదరు పదుల వరస అంతా చెత్త చెత్తగా పొంతన లేకుండా సాగుతుంది. అదే ఇరవైల వరసలో అంకెలు చక్కగా పొందికగా ఒద్దికగా ఓ పద్దతి ప్రకారంగా సాగుతాయి..

ఇరవై + ఒకటి = ఇరవైఒకటి

ఇరవై + రెండు = ఇరవైరెండు

డెభై + మూడు = డెభై మూడు

అరవై + నాలుగు = అరవైనాలుగు

తొంభై + ఐదు = తొంభై ఐదు

ముప్పై + ఆరు = ముప్పైఆరు

నలభై + ఏడు = నలభైఏడు

తొంభై + ఎనిమిది = తొంభైఎనిమిది

యాభై + తొమ్మిది = యాభైతొమ్మిది

అంటూ చక్కగా ఓ లెక్కా పత్రంగా సాగుతాయి. ఎటొచ్చీ ఈ పదుల వరసే తలతిక్కగా సాగుతుంది. ఈ విషయం ఒక్క తెలుగులోనే అనుకుంటే పొరపాటే, గ్రహపాటు పరంగా ఇది అటు ఆంగ్లంలోను ఇటు హిందీలో కూడా వంకరటింకరగా చెత్త చెత్తగా గజిబిజిగా ఉన్నాయి. ఇవి కనిపెట్టినవాడు కనుక నాకు కనబడితేనా.. నా సావిరంగ చింత బరిక పట్టుకుని.. దింతాక్ చితా చితా జింతాక్ థా.. చేసేస్తా.

నాకు అర్దం కాని విషయం ఏమిటంటే, ఒక్క తెలుగుకే తెగులు పట్టిందనుకుంటే, అటు ఆంగ్లానికి ఇటు హిందీకి కూడా పోయ్యే కాలం దాపురించింది. నాకు ఈ మూడు భాషలలోనే ఈ అంకెలను ఏమంటారో తెలుసు, మిగిలిన భాషలలో కూడా ఇలాగే ఉందే లేదో ఆయా భాషలు వచ్చిన వారు చెప్పాలి.

ఎలా ఉంటే పద్దతిగా ఉంటుంది
తెలుగులో ఆంగ్లంలో హిందీలో తెలుగులో ఆంగ్లంలో హిందీలో
పది+ఒకటి =
పదకొండు ఎలవెన్ గ్యారాహ్ పదొకటి వన్టీవన్ ఇక్ దస్
పది + రెండు = పన్నెండు ట్వల్వ్ బారాహ్ పద్రెండు వన్టీటూ బా దస్

ఈ విధంగా సాగితే, రాబోయే రోజులకి కాబోయే లెక్కల మాస్టారిని నేనే..

 
Clicky Web Analytics