ప్రస్తుతం మానవునికి తెలిసిన దూరమెంత అంటే!!


ముందు ఈ లంకె చూడండి .. ఐదు భాగాలుగా విడగొట్టి చిత్రంలాగా ఉంచితే.. ఇంతౌతుంది

------------------------------------------- వినదగు నెవ్వరు జెప్పినన్ - వినినంతనే వేగిర పడక వివరింప దగున్ కనికల్ల నిజము దెలిసిన - మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిలో సుమతి

 
Clicky Web Analytics