యువతరం డైలాగ్

పాతతరం డైలాగ్

నాకు వర్షంలో తడవడం అంటే ఎంతో ఇష్టం, ఎందుకంటే, నేను ఏడిస్తే వచ్చే కన్నీళ్ళు వాన నీటిలో కలిసిపోయి నేను ఏడుస్తున్నానన్న విషయం ఎవ్వరికీ తెలియదు

కొత్త రకంగా నేటి యువతరం డైలాగ్

నాకు పొగమంచులో నడవడం అంటే ఎంతో ఇష్టం, ఎందుకంటే, నేను సిగిరెట్ తాగుతున్నట్టు ఎవ్వరికీ తెలియదు కదా!!

 
Clicky Web Analytics