ఇది నేనే ..

నేను విసుగ్గా ఉన్నప్పుడు నా మొహం ఎంత చెండాలంగా ఉంటుందో ఈ మధ్యనే నాకు తెలిసింది. ఎంత ఛండాలంగా ఉన్నానంటే, నన్ను నేనే అసహ్యించుకునేంత. ఒక్క సారి ఆటైమ్ లో నేను ఎలా ఉన్నానో అని అనుకునెంతలో నా స్నేహితుడొకరు ఆ సన్నివేశాన్ని చిత్రంగా బంధించి నాకు పంపాడు..ఇదిగో ఇలా..

YaakME

 
Clicky Web Analytics