ప్రేమ మరియు వయస్సు

ఓ రోజు షేక్‍స్పియర్‍ని ఓ చమత్కారి ఇలా అడిగాడు..

మీరు మీకన్నా పెద్ద వయస్సులో ఉన్న అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్నారు కదా, ఎందుకలా?

అందుకు మన వీర ప్రేమికుడు కాలెండర్ చూపిస్తూ ఇలా తిరిగి ప్రశ్నించాడంట

అదిగో అక్కడ కనబడుతున్న కాలెండర్లో ఏడు రోజులున్నాయి కదా, వాటిలో వయస్సులో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది? ఆది వారమా లేక శనివారమా? ఇది నిర్ణయించడం ఎంత కష్టమో అలాగే ప్రేమని వయస్సుని జత చేయడం కూడా అంతే కష్టం. ప్రేమ అనేది గుండె లోతుల్లోంచి ఉదయిస్తుంది అంతే కాని వయస్సు నుంచి కాదు. కాబట్టి ప్రేమకి వయస్సుతో సంబందం లేదు

దీనిని బట్టి మనకు అర్దం అయిన నీతి ఏమిటి, వయస్సులో మన కన్నా పెద్ద అయిన సీనియర్ గర్ల్ అందరూ జూనియర్ బాయ్స్ కి అందుబాటులో ఉన్నట్టే. కాబట్టి జూనియర్స్, మీరు ఒక్క్ మీ క్లాస్ లోని అమ్మాయిలకే కాక సీనియర్స్ అందరికీ లైన్ వెయ్యొచ్చు.


ఇంతకీ అసలు సంగతి చెప్పలేదు కదా, పైన చెప్పిన కధంతా నాకు మరో ఎస్ ఎమ్ ఎస్ ద్వారా వచ్చింది. దాని ఆంగ్ల పాఠ్యం యధావిధిగా ఇక్కడ ఉంచుతాను. నా అనువాదం ఎంతవరకూ బాగుందో చెప్పండి.


Some1 asked Shakespeare “U married a girl elder to u, y?”, he showed a calendar and said “A week has 7 days, can u say which one is younger, either sunday or saturday ..? So love comes 4m heart not in age Love has no age ..”

Morel : Senior girls r also available 4f junior boys..

ఆరు నూరు ఎలా అయ్యింది

ఆరు నూరైనా సరే .. అంటూ ఏదైనా పనిని, నేనాపని చెయ్యను అంటే చెయ్యను అనే ఉద్దేశ్యం వచ్చేటప్పుడు లేదా అలాంటి భావనతో నేను చెయ్యను అనే భావం వచ్చే విధంగా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం చాలా సార్లు వాడి ఉంటాం. కానీ మీకు ఆరుని నూరుతో సమానం చెయ్యడం ఎలాగో తెలుసా. ఇదిగో ఇలా..

Let a = b

Multiply with 94 on both sides then

94 a = 94 b

We can rewrite this as

(100 – 6) a = (100 – 6) b

Now let’s remove the brackets

100 a – 6 a = 100 b – 6 b

Let’s move the 100s to one side and 6s one side then

100 a – 100 b = 6a – 6 b

Now let’s take the common constants out

100 (a–b) = 6 (a–b)

When (a-b) = (a-b) then 100 = 6

 
Clicky Web Analytics