మొదటి విషయాలలో మఱొకటి

నా జీవితంలో మొదటి సారిగా నేను చేసిన, చేస్తున్న, చెయ్యబోతున్న కొన్ని పనులలో ఇది ఒకటి. గృహ ప్రవేశ ఆహ్వాన పత్రం. నా పెళ్ళికి కూడా ఆహ్వాన పత్రాలు ముద్రించినా, దానియందు నా ప్రవేశం చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే, అక్కడ పెద్దవాళ్ళ ప్రమేయమే ఎక్కువ. ఇదిగో ఇప్పుడు ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల నేను ఓ చిన్న అపార్ట్ మెంట్ కొనుక్కునాను. ఆ ఇంటి లోనికి గృహ ప్రవేశం చేసే ప్రక్రియలో మున్ముందుగా ఆహ్వాన పత్రాన్ని తయారు చెయ్యడం దగ్గరనుంచి ముద్రించడం వరకూ నేనే చేసుకున్నాను. ఈ ప్రయోగంలో తెలుగు సరిగ్గారాని నాకు, రాజశేఖరుని విజయ్ శర్మ గారు, ధూళిపాళ ఆర్క సోమయాజిగారు మఱియు తాడేపల్లి బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు సహాయం చేసారు. వీరికి నేను ఎంతో ఋణపడి ఉంటాను.

ఆహ్వాన పత్రం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది.

Invite

ఆహ్వానితులకు పంచే పత్రాన్ని ఉంచే కవర్ పైన ఈ క్రింద విధంగా ఉంటుంది.

Cover

ఆహ్వానితుల సౌకర్యార్దం మా క్రొత్త ఇంటికి రావడానికి దారి చూపే చిత్రపటం ఈ విధంగా ఉంటుంది.

RouteMap

 
Clicky Web Analytics