వ్యాపార సలహా - రోల్టా ఇండియా

ఇవ్వాళ మొదటి సారిగా నేను నా పని మానుకుని మరీ ఈ షేరుకై ఎదురు చూసాను. ఈ రోజు మద్య్హాన్నం దాదాఔ ఒంటి గంట దరి దాపులలో ఈ షేరు నలభై నాలుగు(44/-) రూపాయల దగ్గర వ్యాపారం జరిగింది. స్వతహాగా ఈ షేరు అంత తక్కువకు దొరకదు. నిన్న నూట ఆరు(106/-) రూపాయల దగ్గర ముగించిన వ్యాపారం ఈ రోజు ఉదయాన కొంచం ఊపందుకుంది. తరువాత కొంచం మంద కొడిగా జారుతూ వచ్చి ఒక్క సారిగా ఒంటి గంటా ప్రాంతంలో నలభై నాలుగు రూపాయలకు పడిపోయింది. అనంతరం ఒక్క గంటలోనే తేరుకొని తొంభై రెండు(92/-) రూపాయలకు చేరుకుంది. ఇదిగో ఈ మధ్యలో నా పని అంతా చెడిందనుకోవాలి. ఆ తరువాత వ్యాపార ముగింపు దశలో కొంత నష్టపోయి ఎనభై ఏడు (87/-)రూపాయలకు దగ్గర ముగిసింది.

 

ఏది ఏమైనా, ఈ షేర్ మీద మార్కెట్‍లో చాలా ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. మీరు కనుక నా సలహా తీసుకోవాలంటే, రేపు లేదా మరునాడు వీటి మీద ఓ కన్నేసి ఉంచండి. ఈ రోజు ముగింపుని గత వారంలో జరిగిన పరిమాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలోచిస్తే.. వచ్చే వారంలో మరింత దిగువకు చేరే అవకాశం మెండుగా కనబడుతోంది. ఈ షేర్ గత సంవత్సరంలో ఇంత కంటే తక్కువగా ఎప్పుడూ అమ్ముడు పోలేదు. కాబట్టి వీలైతే, కుదిరితే ఓ వంద షేర్లు నలభై ఐదు(45/-) నుంచి యాభై ఐదు(55/-) రూపాయల మధ్య దొరికితే కొనేయ్యండి. ఒక నెల రెండు నెలల కాలంలో ఈ షేర్ తిరిగి నూట ఇరవై రూపాలకు(120/-) చేరుకునే అవకాశం ఉంది.

 

ఈ నా అభిప్రాయం.. ఫూర్తిగా స్వగతం, ఎవ్వరూ ఈ విషయంలొ భాధ్యులు కారు. ఇది ఒక సలహా మాత్రమే. ఇట్టి సలహాల వల్ల తమరు నష్టపోయిన యెడల దానికి నేను భాద్యుడను కాను.. నన్ను భాధ్యులను చేయకండి.

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics