మొదటి అంశం

నేను తెలుగులో బ్లాగడానికి స్పూర్తి, eతెలుగు.org. ఇక ముందు ఈప్రవాసం ఎంతకాలం సాగుతుందో .. ఏది ఏమైనా ఇలా తెలుగులో బ్లాగ్గింగ్ చెయ్యడం కొంచం కొత్తగా, కొంచం వింతగా మరికొంచం ఇబ్బందిగా ఉంది.

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics