సెక్స్ నిర్వచనం

ఓ మునివర్యుడు ఇలా నిర్వచించాడు..

భార్యతో చేసినప్పుడు అది ఒక .. భాద్యత

ప్రియురాలితో చేసినప్పుడు అది ఒక .. కళ

భర్మచారి(ణి)తో చేసినప్పుడు అది ఒక .. పాఠం (ఎలా చేయ్యాలో నేర్పించే విధానం)

వ్యభిచారితో చేసినప్పుడు అది ఒక .. వ్యాపారం

విధవరాలి
తో చేసినప్పుడు అది ఒక .. దాతృత్వం

--
తో చేసినప్పుడు అది ఒక .. త్యాగం

(Fill in the blanks)
-------------------------------------------
వినదగు నెవ్వరు జెప్పినన్ - వినినంతనే వేగిర పడక వివరింప దగున్
కనికల్ల నిజము దెలిసిన - మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిలో సుమతి

7 స్పందనలు:

శరత్ 'కాలమ్' said...

శరత్

jinka said...

శరత్: అది ఆ బ్లాంక్ లో స్త్రీ లింగానికి సంబందించిన పదం రావాలి.... గే లింగం లాదు...

బ్లాంక్ లో రోగిష్టి దానితో.. ??

kvsv said...

బ్లాంక్స్ లో యేమి ఫిల్ చేయాలో తెలియలేదు గాని మాటర్ బాగుంది

Anonymous said...

Worst Post.

sidduvarma said...

snehithuralitho chesthe thyagam..........

Anonymous said...

snehithuralitho chesthe adi thyagam.........

Anonymous said...

చాలా బాగా చెప్పారు.

బ్లాంక్ లో ముష్టిదానితో...?!

;-)) just.. kidding!!

 
Clicky Web Analytics