చాలా రోజుల తరువాత

ఏదో వ్రాయాలని ఉంది.. ఇంతకాలం గెలిచానో తెలియదు ఓడానో కూడా నాకు తెలియదు..

గెలిచాను అనుకొని ఓడిపోతూ వచ్చానా !! ఓడిపోతూ గెలిచానా !!

కాలం మాత్రం గడిచిపోయింది.. ఎన్నో భావాలు మరెన్నో జ్ఞాపకాలు..

ఏమి సంపాదించానో తెలియట్ల.. ఏమి కోల్పోయానో అర్థం కావడం లేదు..

ఇదంతా అసహనమో అసంతృప్తో అర్ధం కావడం లేదు.. 

ఎంతో చేయాలి అనుకున్నా.. ఏం చేశాను అనుకుంటే ఏమీ కనబడలేదు..

చేయలేక చేయలేదా!! చెయ్యగలిగి చేయలేదా!!

నాకే నేను ప్రశ్నగా మిగిలిపోతున్నానా!! లేక ప్రశ్నించుకుంటూ మిగిలిపోతున్నానా !!

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics