తప్పు -- ఎవ్వరు చెప్పారు ??

చెవికి పొగు పెడితె తప్పు..
జుట్టుకి రంగు కొడితె తప్పు..
ఒంటికి టాటు వెస్తె తప్పు..
ఫ్రండ్స్ కూడ తిరిగితె తప్పు ..

బొడ్డుకి రింగు పెడితె తప్పు..
టైటుగా పాంటు వేస్తె తప్పు..
పెడిక్యుర్ తప్పు..
మనిక్యుర్ తప్పు..
వాక్సింగ్ తప్పు..
త్రేడింగ్ తప్పు..

నైట్ అంత మెలుకువ తప్పు..
9'0 క్లోక్ లెస్తె తప్పు..

బిగ్గరగ నవ్వితె తప్పు..
వళ్ళంత విరిస్తె తప్పు..

ఎగ్సాంస్ ఫీస్ నొక్కేస్తె తప్పు..
పరిక్ష వేళ క్రికెట్ తప్పు..
ఇంటికి లేటుగ వస్తె తప్పు..
ఫాషన్ చానల్ చుస్తె తప్పు..

హ్రిథిక్ రొషన్ ఇస్టమంటె తప్పు..
ఫొనులొ హస్కు కొడితె తప్పు..
మేడపైన నుంచుంటె తప్పు..
మటకి మాట చెబితె తప్పు..

పువ్వుని తుమ్మెద చూస్తె తప్పు..
తుమ్మెద తుమ్మెద కలిస్తె తప్పు..
కూర్చుంటె తప్పు..
నుంచుంటె తప్పు..

ఏమిటి, Boys సినిమా పాట లొని పంక్తులు కాపి కొట్టి ఇక్కడ పెడుతున్నానుకుంటున్నారా?

అదేమి లేదండి.. ఈరోజు Boys పాటలు వింటుంటే, కొన్ని విషయాలు మదిలో మెదిలి కుమ్మరి పురుగు తొలిచెస్తున్నట్లు తొలిచెస్తోంది..

ఇంతకి ఏమిటా విషయం అంటే.. పైన చెప్పినట్లెకాక..

నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు, గట్టిగా మాట్లాడకూడదు..
భాధగా ఉన్నప్పుడు, గట్టిగా ఏడవకూడదు..
ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు, గట్టిగా / పొట్ట పగిలేలా నవ్వకూడదు..

కంట్రోల్ చేసుకోవాలి.. ఏందుకని ?? Isn't that human is a social animal.. When animals can express their feelings with out any inhibitions, why not HUMAN??

----------------------------
Every thing is personal to ME, they are posted AS IS from my thoughts. Do you have any issues, keep it with you and never come back again to MYPLACE

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics