అంతర్మధనం : ఇది శాపమా లేక పాపమా ??

ఈ రోజు ఉదయం స్నాననికి వెళ్ళి నప్పుడు, దురదృష్తవసాత్తు ఒక కాళ్ళజెర్రి నాకంట పడింది. అదేమిటో తెలియదు గానీ, చిన్నప్పటినుంచి ఒక అలవాటు. ఏమిటంటె.. కాళ్ళజెర్రి కనబడగానే, చెప్పు తెచ్చి అది చచ్చెంతవరకూ కొట్టటం .


ఆ తరువాత, యధావిధిగా స్నానకార్యక్రమాలు.. సంద్యావందనం, పూజ, .. ఇత్యాది కార్యక్రమలన్నీ చేస్తున్నా, నామదిలో ఇంతకముందు నాచేతిలో చనిపోయిన ఆ జీవి తాలుకా ఙ్నాపకాలు వెంటాడుతున్నయి.


ఆ జీవి ఎమి పాపం చెసుకుంది? మనుషులకు కనబడగానే చచ్చెటట్టు (చచ్చెంతవరకూ) తన్నులు తినాల్సి వచ్చింది? ఈ పరీస్తితిని, కాళ్ళజెర్రి కి శాపం అనుకోవాలా? లెక దాని కొట్టి చంపే మనిషి కి పాపం అనుకోవాలా?


----------------------------
Every thing is personal to ME, they are posted AS IS from my thoughts. Do you have any issues, keep it with you and never come back again to MYPLACE

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics