వేసవి కాలమా ?? వర్షా కాలమా ??

ఇది వేసవి కాలమా లెక వర్షాకాలమా.. కాదు కాదు .. కలికాలమా??

గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల్నిచూస్తుంటే మీకేమనిపిస్తోమోదో కానీ నాకు మాత్రం కలికాలాన్ని తలపిస్తోంది.. గత రెండు / మూడు రోజులుగా.. ప్రస్తుతం మనం మార్చిలో ఉన్నామా లెకా అగస్టులొనా అని ఒక్కొక్కసారి తడబడుతున్నాను.

వరుణుడు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నట్లుంది.. సురీడు నాతో దోబూచులాడుతున్నట్లుంది .. శని ఆదివారాలు కదా .. ఎంచక్కా చాలా పనులు చేద్దాం అనుకుటుంటే.. ఇంతలో ఎక్కడనుండి ఊడి పడ్డాడోగాని, నా పనులన్నింటికి పెద్ద అవరోధంలా తయారయ్యాడు, ఈ వరుణుడు. ఇంకేంచేస్తాం.. చక్కగా ఇంటి పట్టున ఉండి, పెళ్ళాం చేతి వంటకి సాయం చేస్తూ కాలం గడిపేయ్యల్సి వచ్చింది..
-------------------------------------------
వినదగు నెవ్వరు జెప్పినన్ - వినినంతనే వేగిర పడక వివరింప దగున్
కనికల్ల నిజము దెలిసిన - మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిలో సుమతి

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics