బరహా Font తొ

ఈ రోజు నేను చేసిన మొదటి పని, బరహా font డౌన్లోడ్. తరువాత, ఇదిగో ఇలా మీతో ఇక్కడ. నిజం చెప్పాలంటే, నేను ఈ font ని చాలా రోజుల క్రిందటనే ఒకసారి ప్రయత్న్ం చేసి చూసాను. కానీ, అప్పుడు, ఇలా కూడా ఉపయోగించవచ్చని, నా ఈ మట్టి బుర్రకి తట్టలేదు.

ఏది ఏ మైతెనెమి, ఆలస్యంగా నయినా మెదలు పెట్టాను .. as an English saying reminds me, Better Late than Never, అన్నట్లు, ఇదిగో ఇలా..

ఈ ప్రస్తానం ఇలాగే కొనసాగాలని ఆసిద్దాం..

ఇట్లు, భవదీయుడు,

చక్రవర్తి

1 స్పందనలు:

Briana said...

Good words.

 
Clicky Web Analytics