శ్రీ సర్వధారి నామ సంవత్సర ఆరంభ రోజు - మా ఇల్లు - ౧

మా ఇల్లు ఈ రోజు భందువులతో కళ కళ లాడుతోంది. నిన్న రాత్రి, నాకు పిల్లనిచ్చిన అత్తగారు, నాసతి అక్కగారు, వారి పుత్రికారత్నం, మా అన్నగారు, వారి ధర్మ పత్ని, వారి ఇద్దరు పిల్లలు.. మొత్తం వెరశి (మేము ఇద్దరం, ముగ్గురు భార్య వైపువారు, నలుగురు మా అన్నయ్య కుటుంబం.. అందరితో కలసి మా అమ్మ) పది మంది అయ్యారు.

పండుగనాడు.. అందునా ఉగాదినాడు..
PoojaPlaceమా ఇంట్లోని పూజ స్తలం. నిన్న అమ్మ నన్ను సాధించి, చార్మినార్ దగ్గరలోని కొట్లు అన్ని తిరిగి కొన్న white metal తొ తయారు చేసిన పీఠం ఇందులో చూడవచ్చు.

అత్తా కోడళ్ళు ఇద్దరికి కస్తంత ఆటవిడుపుగా ఉంటుంది కదా అని, నేను వాళ్ళిద్దరిని వెళమంటే.. మా అమ్మ పంతం పట్టి, నేను తీసుకు వెళితేనే కొన్నుక్కుంటాను అని భీషించుక్కూర్చున్న తరువాత, తప్పని సరై నేనే దగ్గరుండి తీసుకు వెళ్ళాను.

తీరా చార్మినార్ కు వెళిన తరువాత ఏమేమి కొన్నామంటే..
మోదటగా దేవుళ్ళకు పీఠం, తరువాత ఆ ప్రక్కనే ఉన్న బట్టల దుకాణం నుంచి ఒక చీర, స్వాతి (అర్దాంగి) వాళ్ళ అక్క కూతురుకి ఒక గాంగ్రా చోళి .. వస్తూ వస్తు ఇంట్లో ఉన్న ముగ్గురు పిల్లలకు గాజులు.. పనిలో పనిగా పండ్లు, ఫలాలు.. దానిమ్మకాయలు, కమలాలు, సపోటాలు, ఆపిల్స్ .. కోంటూ.. పాత శబరి లాగా, కొంచం కొంచం రుచి చూస్తూ పెద్ద సంచి నింపేసింది. ఇంతలో నేను బండి తీసి బయలుదేరిన తరువాత కొంత దూరం వెళ్ళగానే.. తువ్వాళ్లు అమ్మేవాడు కనబడగానే ఇంట్లో ఉన్న౨ కుర్చీల పైన మెత్తటి గుడ్దలు లేవ్వన్న విషయం గుర్తుకొచ్చి, ఒ రెండు కొనేసింది.. ఇంతలో ఆత్మారాముడు ఘోషిస్తూంటే.. తిన్నగా ఇంటికి చేరుకున్నాము. ఈ కధంతా ఉగాది రోజునకు ముందటినాడు. ఇక ఉగాది వేడుకలకొస్తే.. పూజ స్తలం చూసారు కదా.. ఇక ప్రసాదం .. అలాగే తిండి పదార్దాల విషయానికి వద్దాం .. ఇప్పటికే చాలా సేపు అయ్యింది.. తిరిగి రేపు కొనసాగిద్దాం .. తిరిగి కలుసుకునేంతవరకూ .. ఇంతే సంగతులు

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics