స్నేహం - భావరూపం : ౩

నక్షత్రాలనే తెంచుకు వస్తాను

నీకోసం నేస్తం ..

ఆ అనుభూతి నైనా

పంచుకుంటావా కనీసం ..

నీ మనస్సు బహు

విశాలం అని తలచి..

కాస్త చోటిస్తే అందుకోగలను

అంతులేని ఆ ఆకాశం ..

1 స్పందనలు:

kRsNa said...

simple ga bavundi. :)

 
Clicky Web Analytics