స్నేహం - భావ రూపం : ౪

నువ్వే నా..

అరుణోదయం ..

నువ్వే నా ..

సంధ్యా సమయం ..

నువ్వే .. నువ్వే.. అన్నది ..

నా హృదయం ..

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics