నిరీక్షణ నీడలో..

నా కోసం నీవు ..

ఆకాశమయ్యావు..


నీ కోసం నేను ..
నీలి మేఘమే అయ్యాను..


స్పందించిన ప్రతి క్షణం ..
చిరు జల్లుగా మారాను ..


చినుకు చినుకు లో ..
అణువణువు నేనై నిలిచాను ..


వంపు సొంపులగో ..
నీకై వెల్లువగా మారాను ..


నీ అడుగు అడుగు లో నేను ..
సిరిమువ్గా మ్రోగాను ..


ప్రణయ రాగమై నేను ..
నిన్నల్లు కుంటాను ..


అధరాల వణుకులో ..
పరువాల పదం లో ..


నీ జవ్వనిగా ..
నిలచి ఎదురు చూస్తుంటాను ..

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics