పులుసు-కేసరి-పప్పు

ముక్కల పులుసు, కేసరిలతో మామిడి కాయ పప్పు. ఈమద్య నాకు కూరగాయల మీద కొంచం శ్రద్ద ఎక్కువయింది. అందుకనే కూరగాయలు ఎక్కువగా లాగించేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ తినమని ఒకటే పోరు.

అస్సలు ఈ విషయం ప్రక్కన పెడితే.. పులుసు పెట్టాలంటే.. మా అమ్మే.. అందునా ముక్కల పులుసు.. ఏమిటండోయి.. ముక్కల పులుసు అనగానే.. చికెను, మటను ముక్కలనుకున్నారా.. మేము పూర్తిగా శాఖాహారులం. కాబట్టి, ముక్కల పులుసు అనగానే పులుసులో వేసే కాయగూరల ముక్కలు అన్నమాట.. ఏమిటండి.. నిరుత్సాహ పరిచాననుకుంటున్నారా.. తప్పదు సార్.. యావత్ ప్రపంచమే.. శాఖాహారం భుజించండి అని ఇల్లెక్కిన కోడిలా కూస్తూఉంటే, మీరు మాత్రం మాంశాహారం భుజించడం ఏమాత్రం బాగాలేదండి.. ఒక్క సారి ఆలోచించి చూడండి.

ఇక తీపి పద్దార్ద విషయాని కొస్తే.. కేసరి.. అమ్మ చెయ్యాలి మేము తినాలి.. అహా .. ఎంతబాగా చేస్తుందంటే......... ఈ విషయం చెప్పడం కన్నా .. ఏమేసి చేస్తుందో చెబితేసరి.. చక్కగా నెయ్యి వేసి.. నిండుగా గుండు జీడిపప్పేసి.. ఎర్రగా వేయించిన కిస్‍మిస్‍లు దట్టించి.. వడ్డించందంటేనా.. నా సామి రంగా.. కేకనుకోండి..

వీటన్నింటికీ ముందిగా నేనున్నానంటూ.. మామిడికాయ పప్పు.. కొంచం నెయ్యి వేసుకుని.. కొంచం ఆవకాయ కారం నంచుకుంటూ తింటూ ఉంటే.. అహా.. ఏమి హాయిలే హరా ఆఆఆఆ .. అన్నట్లు ఉంటుంది.. ఇంక చాలు

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics