గాజులకు వేళాయరా

అమ్మ పిల్లలకందరికి గాజులు కొనుక్కొచ్చి స్వయంగా వేస్తుంటే తీసినది. నిన్నటి పుటలో చెప్పినట్లు.. ముగ్గురు పిల్లలకి గాజులు కొన్నుకొచ్చింది, అమ్మ. ఇంకే.. భోజనాలు అయ్యిన తరువాత పిల్లలిద్దరికి దగ్గరుండి తనే స్వయంగా వాళకు గాజులేస్తుంటే, చెప్పా పెట్టకుండా.. ఫోటో తీసేసాను..

పాతరోజుల్లో అయితే గాజులబ్బి వచ్చేవాడు.. ఈరోజుల్లో వాళెక్కడా కనబడటం లేదు కదా.. నా ఉద్దేశం హైదరాబాదు వంటి ఊళ్ళల్లో అని .. విజయవాడ లాంటి ప్రదేశాల్లో బహుశా కనిపిస్తారెమో.. మరి మీ ఊళ్ళో పరిస్తితి ఏమిటో???
అస్సలు ఇంతకీ మీకు ఈ చిత్రంలో గాజులు కనబడ్డాయా?? లేకపోతే ఒక్కసారి ఈ చిత్రం మీద ఎలుక ఎడమ బొత్తంని ఒత్తి చూడండి..
ఏమిటి .. ఎలుక .. ఎడమ బొత్తం .. ఒత్తడం.. అర్దం కాలేదు కదా..
అర్దం అయితే ఫరవాలేదు.. కాకపోతే..
మౌసు లెఫ్టు బటన్ ని ఈ ఫొటో పైన క్లిక్ చెయ్యమని దానర్దం ..
కొంచం తికమక పెట్టినట్లు ఉంది కదూ.. నాకూ అలాగే ఉంది... ఇప్పుడు కాదు .. ఆ వాక్యాన్ని ఆలోచించినప్పుడు .. కొంచం వింతగా ఉంటుందని అలా వాడేశాను.. ఎలా ఉంది నా ఈ ప్రయోగం ??
మొహమాట పడకుండా.. నిజం చెప్పండి..

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics