పచ్చడి-కూర

వంకాయ కూర మరియు దోసకాయ పచ్చడి. దోశకాయ పచ్చడి అంటే గుర్తుకొచ్చే కొన్ని మధుర శృతులలో మెదటి ఙ్జాపకాన్ని మీతో ఇక్కడ పంచుకుంటాను..

మా పెళైంది ౨౦౦౬ ఆగస్టు ౧౭వ తారీకున, (17/Aug/2006). కానీ పలు కారణాల వల్ల మాకాపురం అక్టోబర్ ౨ వతారికు (2nd Oct 2006) కుదరలేదు. ఇక మాకాపురం మెదలయిన తరువాత కొద్ది రోజులకు మా ఇంట్లో శ్రీమతి ఒక్కతే వంటా వార్పు అన్నీ అనుకోండి. ఆరోజులో ఎదో కొద్దిగా నేను తనకు సహాయం చేసేవాడినన్నమాట. అదిగో అలాంటి రోజుల్లో అలవాటయిన మొట్టమొదటి పని పచ్చడి చెయ్యటం. అందునా దోశకాయ పచ్చడి. ప్రతీ ఆదివారం ఉదయం మేమిద్దరం రైతు బజారు కెళ్ళి కూరగాయలు కొన్నుకొచ్చేవాళ్ళం. ఏ కూరగాయలు కొన్నా కొనక పోయినా దోశకాయ మాత్రం తప్పనిసరిగా కొనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు దోశకాయ పచ్చడి చెయ్యడంలో శ్రీమతికన్నా నాచెయ్యే బాగా తిరుగిందని చెప్పుకోవచ్చు.

కానీ పండుగనాడు మాత్రం, అమ్మ నన్ను చెయ్యనివ్వలేదు.

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics